การประชุมเชิงปฏิบัติการ การถอดบทเรียน โครงการ “เพาะกายทุกวัย สดใสทุกวัน”
กิจกรรมการแข่งขัน 3ส.เกมส์ โดยเครือข่ายสุขภาพสสส. "สสส. มีพันธกิจหลักในการส่งเสริมสนับสนุนการออกกำลังกายและกีฬาเพื่อสุขภาพทั้ง 4 มิติ กาย ใจ สังคม และจิตปัญญา ด้วยการรณรงค์และสร้างกระแสสังคมที่ตระหนักในกิจกรรมทางการออกกำลังกายและกีฬาเพื่อสุขภาพเป็นวิถีชีวิต โดยเฉพาะการจัดกิจกรรมกีฬาปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และบุหรี่ ซึ่งที่ผ่านมาเราได้จัดโครงการ สสส. ค่ายผู้นำชุมชน และค่ายผู้นำเยาวชน เป็นแกนนำการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์แผนงานสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม ในครั้งนี้เราจึงจัดให้มีโครงการการแข่งขันกีฬาเครือข่าย สสส. หรือ “ 3 ส เกมส์ ” ขึ้นเป็นครั้งแรก เพื่อเป็นกิจกรรมต่อยอดของโครงการ พร้อมทำให้เยาวชนสนใจและตระหนักในการสร้างเสริมสุขภาพ ตลอดจนมีกิจกรรมทางกายในชีวิตประจำวันเพิ่มขึ้น รวมถึงผู้นำชุมชนในท้องถิ่นได้มีประสบการณ์และสามารถนำรูปแบบการจัดการไปประยุกต์ให้เกิดประโยชน์ต่อไป โดยการแข่งขันจะมีขึ้นในวันที่ 16 มิ.ย. 2561 ณ ศูนย์เยาวชนเทศบาลเมืองแสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี จัดแข่งขัน 3 ชนิดกีฬา ประกอบด้วย กีฬาว่ายน้ำ, กีฬาฟุตบอล และกีฬาฟุตซอล (ชาย) มีเยาวชนเข้าแข่งขันรวมทั้งสิ้น 475 คน"
ผลงานด้านสื่อสุขภาพ แผนงานทุนอุปถัมภ์กีฬา กีฬาว่ายน้ำ
ผลงานด้านสื่อสุขภาพ ชุด" การนวดเพื่อสุขภาพ" แผนงานทุนอุปถัมภ์กีฬา
กิจกรรม คลายร้อน สอนน้องว่ายน้ำ
กิจกรรมต่อยอด สสส.กรุงเทพ ประจำปี 2560
อบรมเชิงปฏิบัติเสริมทักษะความรู้การสร้างเสริมสุขภาพ นักกีฬาต้นแบบและผู้นำเยาวชน ภายใต้แผนงานทุนอุปถัมภ์กีฬา สสส. อบรมเชิงปฏิบัติเสริมทักษะความรู้การสร้างเสริมสุขภาพ นักกีฬาต้นแบบและผู้นำเยาวชน ภายใต้แผนงานทุนอุปถัมภ์กีฬา สสส. วันที่ 14-16 กรกฎาคม 2560 ณ โรงแรมมิลฟอร์ด (หัวหิน) จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
โครงการ รักบี้ฟุตบอลเพื่อสุขภาพ
ประชุมเสวนาผู้นำเครือข่ายสุขภาพ สสส
โครงการอบรมผู้นำ้เครือข่ายการออกกำลังกาย "เพาะกายทุกวัย สดใสทุกวัน"

123 ถัดไปiNet Revolutions Co., Ltd.