ชมรมกีฬาผู้สูงอายุจังหวัดสงขลา
ชมรมกรีฑาผู้สูงอายุจังหวัดสกลนคร
ชมรมกรีฑาผู้สูงอายุจังหวัดสุรินทร์
ชมรมกีฬาผู้สูงอายุจังหวัดอุดรธานี
ชมรมกรีฑาผู้สูงอายุจังหวัดนครศรีธรรมราช การออกกำลังกาย และการแข่งขันกรีฑา มีผลทำให้สุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง ทั้งด้านร่างกาย อารมณ์และจิตใจ อีกยังทำให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความรัก ความเข้าใจ ที่จะอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างมีความสุข เพื่อส่งเสริมการเล่นกีฬาของนักกรีฑาสูงอายุ ให้มีการเล่นและออกกำลังกายอย่างต่อเนื่อง เพื่อส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี และพัฒนาศักยภาพ มาตรฐานของนักกรีฑาสูงอายุ ของจังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อสนับสนุนกิจกรรมกีฬาขององค์กรกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช และองค์กรกีฬาแห่งชาติ กลุ่มผู้สูงอายุของจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้ร่วมกันจัดตั้งชมรมกรีฑาผู้สูงอายุนครศรีธรรมราชขึ้น มีชื่อ “ชมรมกรีฑาผู้สูงอายุนครศรีธรรมราช” ชกส. นศ.

1iNet Revolutions Co., Ltd.