การจัดทำโครงการและคำขอเพื่อขอรับการสนับสนุน

 

 

 

                เพื่อให้ผู้ประสงค์จะขอรับการสนับสนุนสามารถจัดทำโครงการและคำขอมีความสมบูรณ์สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการให้การสนับสนุนทุนอุปถัมภ์กีฬา จึงได้รวบรวมองค์ประกอบสำคัญเพื่อการจัดทำคำขอโครงการ ดังนี้

 

                1.   การเสนอคำขอ   ให้ทำเป็นหนังสือแนบรายละเอียดโครงการ พร้อมด้วยเอกสาประกอบ ดังนี้

 

                        1.1   แผนการดำเนินงานของโครงการ / กิจกรรม

 

                        1.2   กิจกรรมหรือผลงานด้านสร้างเสริมสุขภาพ (ถ้ามี)

 

                        1.3   หนังสือแสดงการมอบหมายภารกิจขององค์กรกีฬาระหว่างประเทศหรือองค์กรกีฬาของชาติในโครงการที่ขอรับการสนับสนุน (ถ้ามี)

 

                2.   การยื่นคำขอ   นำส่งโดยตรงหรือส่งทางไปรษณีย์ ที่

 

                        เลขานุการคณะกรรมการฯ (แผนงานสนับสนุนทุนอุปถัมภ์กีฬา)

 

                        สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

 

                        อาคารเอส.เอ็ม. (ชั้น 34) เลขที่ 979  ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน   เขตพญาไท

 

                        กรุงเทพฯ 10400  หรือที่

 

                        สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการแผนงานฯ

 

                        ห้อง 208 ราชมังคลากีฬาสถาน  การกีฬาแห่งประเทศไทย 

 

                        286 ถนนรามคำแหง  แขวงหัวหมาก  เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240

 

                3.   กำหนดเวลาการเสนอคำขอ

 

                        การเสนอหนังสือคำขอเพื่อขอรับการสนับสนุน ต้องนำส่งคำขอและเอกสารโครงการพร้อมเอกสารประกอบที่ครบถ้วนให้แก่ สสส. ไม่น้อยกว่า 90 วัน ก่อนกำหนดเวลาเริ่มต้นโครงการ / กิจกรรม

 

                4.   แบบโครงการ   มีรูปแบบและรายละเอียด ดังนี้

 

                        4.1   แบบโครงการ   ให้เป็นไปตามรูปแบบโครงการโดยทั่วไป

 

                        4.2   ชื่อโครงการ  และผู้รับผิดชอบโครงการ

 

                        4.3   หลักการและเหตุผลให้สรุปความเป็นมา ความจำเป็นที่จัดให้มีโครงการดังกล่าว

 

                        4.4   วัตถุประสงค์อาจแบ่งเป็นวัตถุประสงค์หลักและวัตถุประสงค์รอง ทั้งนี้ควรระบุวัตถุประสงค์ โครงการที่แสดงถึงความสอดคล้องกับแผนงานและยุทธศาสตร์การสร้างเสริมสุขภาพที่สามารถวัดผลและประเมินผลได้

 

                        4.5   ระยะเวลาการดำเนินโครงการมีกำหนดเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดในโครงการที่แน่นอน โดยไม่เป็นโครงการย้อนหลังหรือได้ดำเนินการไปแล้ว หรือกิจกรรมที่กำลังดำเนินการอยู่ในขณะเสนอขอรับการสนับสนุน

 

                        4.6   เป้าหมายและตัวชี้วัดโครงการ ให้ระบุชี้แจงกลุ่มเป้าหมายและตัวชี้วัดที่มีส่วนร่วม ที่เป็นเป้าหมายเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ ตามกลุ่มเป้าหมายที่อาจมีขึ้นในอนาคตโดยละเอียด

 

                        4.7   สถานที่หรือพื้นที่ดำเนินการ  ให้ชี้แจงเขตพื้นที่ที่ดำเนินการโดยชัดเจน

 

                        4.8  วิธีการดำเนินการและคณะกรรมการ หรือองค์กรบริหารโครงการรวมถึงองค์กรที่เป็นภาคี หรือ ร่วมในโครงการโดยละเอียด

 

                        4.9   กิจกรรมหรือภารกิจหลักของโครงการมีความสอดคล้องหรือสามารถตอบสนองต่อนโยบายสร้างเสริมสุขภาพแห่งชาติอย่างไร กรณีที่ผู้รับผิดชอบโครงการรับมอบหมายจากองค์กรกีฬาระหว่างประเทศหรือหน่วยงานของรัฐ หรือองค์กรกีฬาแห่งชาติจะต้องระบุองค์กรหรือหน่วยงานที่มอบหมาย รวมถึงพันธะผูกพันแล้วแต่กรณี

 

                        4.10  งบประมาณโครงการให้แจ้งงบประมาณรวม โดยจำแนกจำนวนงบประมาณที่ขอรับการสนับสนุน พร้อมด้วยรายละเอียดการใช้จ่ายสำหรับงบประมาณขอรับการสนับสนุน กรณีที่ได้รับงบประมาณสมทบ จากหน่วยงานอื่นให้ระบุจำนวนเงินงบประมาณ และหน่วยงาน หรือบริษัทเอกชนที่สนับสนุนด้วย

 

                        4.11  การประเมินผลให้ชี้แจงรูปแบบการประเมินผลที่พึงมีโดยชัดเจน

 

                        4.12  ผลที่คาดว่าจะได้รับให้แสดงผลที่เป็นรูปธรรม สามารถวัดผลสัมฤทธิ์หรือความสำเร็จของโครงการ รวมทั้งผลต่อเนื่องที่จะเกิดขึ้นในอนาคต

 

 
iNet Revolutions Co., Ltd.