ยังมีต่อ..
<< เมษายน 2017 >>
อา พฤ
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30

.png 8.png
.doc กำหนดการเสวนา 56.doc
.docx ใบบันทึกผลการทดสอบสมารรถภาพทางกาย.docx
.docx แบบทดสอบสมรรถภาพทางกาย.docx
.docx เกณฑ์ดังนีความหนาของร่างกาย.docx
.docx แผนงานทุนอุปถัมภ์กีฬา ตาราง ไตรมาส.docx
.docx รวมเล่ม ยุทธศาสตร์ เนื้อหา.docx

หลักการพิจารณาทุนสนับสนุน โครงการทุนอุปถัมภ์กีฬา

 หน่วยที่เสนอขอรับทุนการสนับสนุน

1. องค์กรภาครัฐ   ได้แก่ จังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการระดับกรม

2. องค์กรกีฬา     องค์กรกีฬาภาครัฐ  ได้แก่ การกีฬาแห่งประเทศไทย กรมพลศึกษา สถาบันการพลศึกษา

                    องค์กรกีฬาภาคเอกชน ได้แก่ คณะกรรมการกีฬาระดับชาติ หรือในนามประเทศไทย สมาคมกีฬาแห่งประเทศไทยและสมาคมภาคีสมาชิก

                        สมาคมกีฬาจังหวัด สมาคมกีฬาเครือข่ายสุขภาพ

3. สถาบันการศึกษา    ได้แก่ สถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัย คณะกรรมการ กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย

4.  หน่วยงานสื่อมวลชนได้แก่ สถาบันสื่อมวลชน สื่อสิ่งพิมพ์ โทรทัศน์ หรือ วิทยุ คณะบุคคล  ผู้ประกอบการเพื่อการสื่อสารและรณรงค์สุขภาพ

5. หน่วยงานทั่วไป      ได้แก่ เครือข่ายสุขภาพ

iNet Revolutions Co., Ltd.